LEGO® SERIOUS PLAY® EN LOKALE SPORTAKKOORDEN

Nederland kent sinds kort meer dan 300 lokale sportakkoorden, gericht op samenwerking tussen lokale partijen om ambities op het gebied van sport en bewegen in een gemeente waar te maken. LEGO® SERIOUS PLAY® staat garant voor het lokaal goed samen werken en successen boeken.

Paddenstoelen
Begeleid door professionele, gesubsidieerde sportformateurs, schoten ze als paddenstoelen uit de grond: de plaatselijke (of regionale) vertalingen en concretiseringen van (deelakkoorden van) het nationaal Sportakkoord. In allerlei benamingen, zoals Maatschappelijk sportakkoord Alkmaar, Fitakkoord Roosendaal, enz. En bol van fantastische ideeën voor sport en bewegen, rechtstreeks afkomstig van betrokken burgers en organisaties. Veelbelovend dus.
Mijn (bescheiden) waarneming in het proces van totstandkoming: er zat veel energie in de werksessies, waaraan veel en verschillende partijen uit het sociaal domein – professionals en vrijwilligers – actief mee deden. Velen leerden elkaar pas kennen tijdens een eerste sessie, wisten soms niet eens van elkaars bestaan, maar niet snel daarna werd vaak wel al gekozen voor toekomstige samenwerking.
De in het proces gekozen werkvormen, – frequentie en – tempo waren ongetwijfeld doordacht en snel ontstond zogeheten overeenstemming over beoogde doelen (en aanpak), getuige de vele handtekeningen van lokale, betrokken en gemotiveerde sportvertegenwoordigers onder menig lokaal Sportakkoord. Snel handelen en een klap erop geven, kan prima tot een goed fundament leiden, maar het is de vraag of dat voldoende garanties biedt voor alle gemeenten, burgers en betrokken organisaties, ieder met hun eigen achterban, context, eigen beleid, intenties, mogelijkheden en beperkingen.

Ieder vanuit eigen perspectief, belang, intentie, gewoontes

Fundament onder succes
Het succes van elk lokaal sportakkoord is wat burgers en organisaties er van gaan maken en merken; kortom, de daadwerkelijke uitvoering. Niet vergeten mag worden dat betrokken partijen totaal verschillend zijn, ze niet aan elkaar gewend zijn en mogelijk verschillende beelden hebben bij begrippen en zinsneden die door professionals ‘vanaf een bierviltje’ zijn omgetoverd tot zinvolle beleidstaal. 

Essentieel is, dat partijen – in die eerste fase op weg naar samenwerking – eerst de horloges gelijk stellen en de tekst uit het lokale Sportakkoord terug vertalen naar  gelijke beelden en acties die samen worden opgepakt. Samen succesvolle vervolgstappen zetten, vraagt om beantwoording van vragen als:

  • bestaan er collectieve beelden wat concreet bereikt gaat worden in bijvoorbeeld Alkmaar, Roermond, Nijmegen, Utrecht, Sint Anthonis of Súdwest-Fryslân
  • welke concrete stappen moeten hiervoor worden gezet en wie doet dat
  • welke collectieve belangen hebben de betrokken partijen, in bijvoorbeeld Groningen, Eindhoven of Delft
  • accepteren partners in bijvoorbeeld Haarlem, Maastricht of Den Helder van elkaar dat een partij ook eigen belangen nastreeft of gaat dat uiteindelijk voor de voeten lopen
  • zijn er mensen van een gemeente, onderwijs- of kinderopvang instelling of vereniging (liefst natuurlijk van elke partij), die op het puntje van hun stoel zitten voor een specifiek thema, speerpunt of beoogd doel
  • is er een match tussen partijen, die perspectief biedt voor  een goede samenwerken, in bijvoorbeeld Lochem of Winterswijk
  • wat heeft elke partij te bieden, waar de ander in het samen werken profijt van heeft; of beter gezegd: wat wil elke partij delen aan kennis en ervaring, maar ook in materiële zin inbrengen, 
  • en ga zo maar door

De horloges gelijkgesteld, de neuzen in dezelfde richting

Antwoorden op tafel
Met de LEGO® SERIOUS PLAY® methode komen antwoorden op deze en andere vragen op tafel. En dat vanuit een aanpak op maat natuurlijk, want voor een succesvolle start met uitvoering van het Sportakkoord Boekel bijvoorbeeld zullen andere vragen bestaan, dan voor bijvoorbeeld de gemeente Rhenen. En ontstaan er dus na een dag werken met de LEGO® SERIOUS PLAY® methode methode andere antwoorden.  

Er liggen vele kansen voor vele partijen in meer dan 300 gemeenten om er iets moois van te maken, zodat sport uiteindelijk Nederland verenigt. Er is geïnvesteerd in de totstandkoming van elk lokaal sportakkoord. Laat dat geen eendagsvlieg zijn. Investeer na de zomervakantie meteen in een gedegen aanpak. Laat burgers en partijen die gewend zijn om hun handen uit de mouwen te steken, dat ook nu doen, met LEGO® SERIOUS PLAY® als instrument. Benut de energie die er nu is, zo kort na de ondertekening van het lokale sportakkoord. Biedt partijen die aan de bak moeten, nu nog even die helpende hand als gemeente. Roep als gemeente dus niet te snel dat het vanaf nu wordt overgelaten aan ‘de partijen’ en het niet meer zo zeer de taak van de gemeente is. Loslaten is prima, maar de timing daarvan moet wel goed zijn! En voor een gemeente die het uitvoeringsproces faciliteert met een Adviseur Lokale Sport, kan de LSP methode evengoed worden ingezet als nuttig en flankerend instrument.

Contact
LEGO® SERIOUS PLAY® EN (SUCCESVOL UITVOEREN VAN) LOKALE SPORTAKKOORDEN; wil jij of willen jullie ook aan de succesformule bouwen? Dan bel me op 06 53 15 42 13 of stuur een e-mail naar arno.bendermacher@ziggo.nl en we kijken snel samen naar de mogelijkheden.

Comments are closed.