SHIFT HAPPENS; LEGO® SERIOUS PLAY® NUTTIG

Op LinkedIn plaatste ik onlangs de Nieuwjaarswens: ‘Shift happens. Ook 2021 zal een beroep doen op onze wendbaarheid. Succes daarmee!’ Mijn LinkedIn-contacten wens ik dus succes bij het flexibel en veerkrachtig omgaan met veranderingen die we zelf kiezen maar ook  de categorie die we in deze Coronatijd voor de kiezen krijgen, als burger, als vrijwilliger en professional. Een paar dagen later bedacht ik me, dat ik daar iets aan had moeten toevoegen. Dat mijn wens voor jullie completer had gekund.

Wendbaarheid alleen niet genoeg.

Met wendbaarheid alleen ben je er nog niet. Dat besef werd nog eens onderstreept toen ik een uitspraak las van Professor Philips Wagner, bij de meesten vermoedelijk bekend als de opprichter van de Executive MBA Sports & Health. In een recent artikel ‘Het doorbraakjaar voor vitaliteit‘ –  waarin wordt stilgestaan bij het feit dat door de coronacrisis het belang van een gezonde leefstijl weer belangrijk(er) wordt gevonden – spreekt Wagner de hoop uit dat de periode van de coronacrisis ertoe zal bijdragen dat organisaties weer verder vooruit gaan kijken. Ik citeer: ‘Je acteert in crisis altijd op korte termijn, maar we moeten ook weer voor de lange termijn een pad uitzetten tot 2050. Dat moeten we nu doen’ (sportenstrategie.nl, 2020). En daarmee ben ik het roerend eens. Mijn LinkedIn-contacten wens ik hiermee dus eveneens succes!

Veranderingen zijn van alle dag. Shift happens. Vaak vanuit en passend in een ambitie, maar de laatste tijd vooral vanuit noodzaak. En bij die ‘noodzaak’-categorie mag betwijfeld worden of de verandering voor de korte termijn dan telkens in lijn is met een eerder gekozen ambitie voor de lange termijn. Die ‘noodzaak’-categorie gaat immers veelal over keuzes voor, of met een effect op de korte termijn, om zo een gewijzigde situatie of perspectief het hoofd te bieden. Maar korte termijn veranderingen kunnen eendagsvliegen blijken, als de verworvenheden ervan niet worden geborgd. Als die vluchtig blijken te zijn, omdat de langere termijn visie niet wordt geherijkt en weer terug gegaan wordt naar het eerder, vanuit inmiddels verouderde logica gekozen pad. Als voorbeeld het zojuist genoemde artikel: als de, aan een gezonde leefstijl en vitaliteit toegekende hogere prioriteit zomaar verdampt, omdat we het systeem er omheen niet aanpakken en daar op terugvallen.

Shift happens. En mensen reageren verschillend op die veranderingen. Ook dat is van alle dag. Mensen haken niet aan, haken af of vertonen hardnekkige weerstand. In het klein en in het groot: in een relatie, binnen een gezin, in een organisatie, binnen een complete samenleving. Kijk maar naar het nieuws: veel mensen voelen en tonen zich niet verbonden aan overheidsmaatregelen rondom Covid-19. Medemensen en ondernemers voelen zich geconfronteerd of overvallen door een maatregel en kunnen het waarom, hoe en wat vaak onvoldoende overzien. En dat bepaalt hun gedrag. En zo vliegt je van oud op nieuw toch nog het nodige siervuurwerk om de oren. Maar andere ondernemers, vrijwilligers en burgers benutten juist hun creativiteit en maken er het beste van. Organisaties spelen – hoe raar het in een crisis ook klinkt – in op nieuwe kansen. En ook veel burgers omarmen veranderde situaties en maken er iets moois van.

Voorkom eendagsvliegen

Voorkom dat verworvenheden van korte termijn maatregelen uiteindelijk dus eendagsvliegen zijn. Dat jouw wendbaarheid van gisteren, vandaag of morgen, aan het einde van de rit niet bijdraagt aan daadwerkelijke borging van nuttige en mooie nieuwe inzichten voor de toekomst. Dat die niet door vertaald worden in een nieuwe kijk op die toekomst.

Dat denkproces begint vandaag. Dus sta even stil. Neem in je op, wat uit jouw nieuwe realiteit van waarde is en ook later zou moeten blijven. Of wat vanuit jouw oude realiteit zou kunnen of moeten wegblijven. Op inhoud, in processen en organisatie. En vraag het ook de ander. En deel jullie beelden.

Sleutelwoord.

In mijn optiek is verbinding het sleutelwoord. Bij alle veranderingen voor de korte termijn maar ook en nog meer om mensen mee te nemen naar een toekomst op de langere termijn. Veranderexpert Annemarie Mars spreekt in haar boek ‘Hoe krijg je ze mee?’ (2016) over de krachten die hierin spelen: een trekkende kracht die ontstaat doordat mensen een collectief beeld helder hebben van de ambitie voor de toekomst en zich daaraan verbinden. En een duwende kracht die ontstaat omdat mensen inzicht krijgen in de noodzaak van een verandering en zich daaraan verbinden.

In beide gevallen is het delen van individuele inzichten en genereren van collectieve inzichten essentieel. Goede informatie ligt hieraan ten grondslag.

Een gezamenlijk beeld van de toekomst

De LEGO® SERIOUS PLAY® methode is een uitstekend instrument om te werken aan verbinding. Jij met je afdeling, of met jouw managementteam of directieteam. Ik ben er zeker van dat een of twee dagen samen werken leidt tot vele collectieve inzichten en verbinding. En dat iedereen klaarstaat om er de dag erna mee aan de slag te gaan. Het is magisch om te zien hoe een team mensen hierin opgaat en alle dagdagelijkse ‘trubbles’ even aan de kant legt en stilstaat bij de toekomst. En nog belangrijker: energie vrijmaakt om daaraan bij te dragen.

‘Magisch’

Regelmatig gebruik ik het woord ‘magisch’ om te beschrijven wat er gebeurt tijdens een sessie met de methode LEGO® SERIOUS PLAY®.
Met dat woord geef ik het beste mijn gevoel weer  en ik gun ook jou om dat te ondervinden. Wat bedoel ik ermee? Stel je voor: je zet een groep mensen aan een tafel en geeft ze ieder een doosje willekeurige plastic stenen. Je vraagt hen hiermee een model te bouwen over een gemeenschappelijk thema, bijvoorbeeld uit de eigen organisatie en waarmee ze in hun dagelijks werk allemaal te maken hebben. En wat er dan gebeurt is gewoonweg ‘magisch’: de creaties, de verhalen, het plezier en de ongelooflijke rijkdom aan gedachten en gevoelens die ieder door de dag blootlegt na een paar minuutjes monteren van zijn of haar LEGO model. Het met elkaar delen van een kort verhaal hierover is elke keer weer verbluffend. Het heeft zo’n effect op de mensen in deze groep en je ziet de mensen in een team veranderen.

Denken in uitdagingen

Ben je zo ver? Zie je de uitdaging? Ben je eraan toe om  te werken aan de toekomst van jouw organisatie, dan kies een passende aanpak. Wil je dat ik meedenk of dat we samen de opties van de LEGO® SERIOUS PLAY® methode afwegen, dan bel me op 06 53 15 42 13 of stuur een e-mail naar arno.bendermacher@ziggo.nl.

Comments are closed.